Page 18 - Arkansas 811 Magazine 2020 Issue 1
P. 18

WHENIN P '  P ' 
El//aelgel
e have all laaa a safety A to aaaaaal B. Pom! l\\ as wlaea-e llaey aa-e.
aaa-eseaaaaaaaaaa. a saaeeela. indivldually m'cn1|cc(i\\'c|y. we aaeeal to
an aeeaaleaa rcpurta that slaa-l alaea-e laeeaaase alwe sla.-l al a palm
did aasl laaa-e llae dcslxcd beyond wlae.-e alaea- aae. we wall lase
impact. was not vlcwcd as we had alaeaaa aaasl aa we start ass Lasaes we will
|mpcd.T11c Icclmg wlaeaa llaas happens laaa-e alaeaaa. This as why aseaas groups
as slaslaeaaaeaaaaag. laaaa contrasted waala aaasl aaaaa-laea a-eseaa-ela cxlst A mclnorahlc
wlaeaa la aaes. llae corresponding elalaaaa slsay. I have always hcllcvcd. aaaeeas
as waaalearaal. ssaaae personal eape.-aeaaee mm llae
\\_ I s~ dlscussmn and alaeaa ea-a-slallazes both
As 1 laaa-e mcntloncd laelsa-e ln alaese I » ,
a , a ae aslea aa lae pa-eseaaaed and pruvldcs
. aaaaeles. pnnr aa golng mm eaaaslaaaelaaaa
. a mclnary alaal alae lasaeaaea can a-eeall.
"‘““ “"“‘"°""‘3 "W "1" '” 5"““»"~ ‘ a will aaaeaa asla saaaaesaae wlaa aaes not
started late as a aeaelaea Dcspucthat. * * * ,
b . know llae spcclfics a wall be presenting
alaas was onlya saaaall poruoll aflny , ,
. aa rcvlcw mv pa-eseaalaaaaa In aaaea aa
' aaa . » wmklng cartel: al profoundly llnpactcd allow mm-Hum md“hamm_C
r<+|<—> , O \\ aaae and saall docs aa alaas da_\\:l(aug|1( overlooked ’ ’
W  /‘ . Eaaglaslaaaaal Speech Umnlnullicatimls. ’
l ‘T‘ l \\\\h|lc|cnjoycd Eng1ns|1.il\\vas1hc seeaaaal, aa as mlpnrtant aa plan out alae
saaeeela pmrtinn that a truly lover! And polnts aa lae made laase an aaaalaaae sa
Q wlaaa l lea.-aaea AIlcrcfo11a\\vcd aaae alaaa a eaaa dcvclnp sa- eaaaaa-asl alasse
‘ through aw laaasaaess eaa-eee and saall points as a see my aaaalaeaaees laalas
does today aaa aw aales saa vaximls of undcrstandmg aa esaalaasasaa. And
hoards. And a snll bclmvc aaa-sellaa lae laeepaaag alaese eleaaaeaaas saaaaple as
aaeaelaea. cxiucal [was always laaaglal to lell
T\\l:lLlLllsll'lL1l:lll: u‘.‘lUltH l w T,“ many to mmmunkm and fly -11-rm-1[<1:\\\\'|laI I wajsco-|1g|w‘t|<|l
wit W l>'lll>Hmllrlnllu1 ‘mu ta-ll alae lmporlancc mf aa aae cruical. ,‘°"“ 3 ‘"“ ‘“"‘"‘““° “ ‘“
_ ,_ , ,aasa aalsl llaeaaaaal move saaa a aaew
:~ll\\Wlwv A nrlllva l ~= Ml-~ maale we laaae seeaaalaa-ealaaawaa aaa . . .
. . polnt Vaclllaullgscrvcs aas constrllcnve
aaassaa >:a<La1‘.la(ll,lll|uu\\l:ll[ll:r:d colnlnumcauonslno\\ll'counuy.lnms( _ W] 1 d _ ,
la-4,, aaaa Vl U aa a pmlnmcntlvmllwcpollucalrealm we P"‘P“‘°‘ ““”°““ ‘*“""“3°"‘
w\\”»‘W'l"—-"M  » ~ wsalas. l\
d in alae cvcm aaasaaeslaaaa
,.l.,aaaaaa,,a,a. 1K'HV[N[l'llaa/fllailf eaaaaasl lea at pcrmcatcoux everyday m.mmmm “1,0wmm_.Cgm, H“.
,s a s 7 . . . cxlstcncc.\\’VhaA.«1rcA11clnax|<cl's[mr . 1 »
we all elllm slur m H a l a 3 aa.-eelaaaa qulcklv and accuxatc]\\'.
as as m,_,,m ,0 am ,m,Wa,, saaeeess that we laala raa. the aeelaaaaaaaaes _ » »
as aase and alae pitfalls la avold:‘\\a\\a1wl|cl 1-laasd, fmllowdlp colnplctes alae
Wlfh :4 ‘.H[>‘.‘H‘ ‘.'a‘llMll mu 4‘.‘fllH|{ .
U H H I — havemadelmstakcs(ln'o\\lglHllc\\'carsa underslalldlllglonpln cluxhusmcss.
-a a la ael :r:1:all>3 cl »
‘ ‘ “‘ ‘ ‘”‘ [have lcamcd afcwand waaal aaslaaa-e alaaaralaasewlaawsalaalaeae aa-e
1"-‘UM>WU“5”‘Wl' ‘:uW'> alaeaa waala you. aaaaa-e aaelale m nalurtu aaaaae alaaaaa
Illa-‘vwa'm~ll»a ur am-v~l|:‘~ dolng alaaaa 11carlng.So alesplae safctvs
--k.[‘VV M, 5 [new all mlnlnunlcauan and all speeela , .-
Lu» a r . , alaaaaalyasa \\\\'rl(tcl1AcsAs.mf(cn pracucal
as csscnually persuasive ln aaaaaaae. \\’\\.c . . a. .
cxpcncnccsa lncludlng saaaae \\\\ hat as
A , all laaaswaeaa-salesaaea-saaa as lrylngm , . ,
H»-la-.Ha‘a>4|v,all aaa,aaa.a . . , \\vmng\\vl(hthlsplctuxcf slldcs,wl||hc
persuade us. \\’\\.hcA11cx aa as us (rung .
l-aaaaa.-s but Mv‘.le‘,:: ml . » aaaaa-eel-aeeaaa-e.
H as aaalae aaa aurhcncc lasaeaa to alae
‘—“" W‘ —‘ safety poims we aae makillga aeeepa ()b\\'io\\Is]y.A1wcrc could he aaasae lo alaas
aaaa aea-sasaa of aa accldenn serving as aaaaele. Lalaaaa-aes of textbooks laaa-e laeea
centerpamt a wlmcssa aa buymg a eaa raaaaa aass waalaeaa about alae subject. laaaa aaealaaaas
' we are awn s mrsua in . '1 na (us 0 arm wl rovl L’ 12 or van
la. dg\\’\\l1w|t llrgllpallpr,
Energy a-ealaaaaaaaa eaaaae a fcwaxloms waa-lla laeraa-eysaa a-asal alaal lalaa-aa-a-. 3;
paeseaaaaaag.
-. . a a .aa. I:/ulmuuhnlaml a.,aa.,la..a,sal..
-\\|\\\\ 2\\.\\>‘ TIN‘! an F‘'’‘‘ 7",‘ ‘5““' '5 ‘“ "‘°"“ "" a"d‘°"“. (a'll>l1/4/ll/lVA(u.1m    /11!
(as mdlvlduals or as a group) la-aaa poml  ,,,,,,, ,,— 
as . Avkarsas aaa Magazme 2025 Issue a
   16   17   18   19   20